Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
Search:
Statut PZZOZ


<meta content="OpenOffice.org 3.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="4"><u><b>STATUS PRAWNY</b></u></font></font></p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><br /> </p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><br /> </p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3">§ 1</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><br /> </p> <ol><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"> <font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3">PZZOZ ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"> <font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3">PZZOZ podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"> <font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3">PZZOZ uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.</font></font></p> </li></ol> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><br /> </p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><br /> </p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3">§ 2</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><br /> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3">Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nazwą Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zwany dalej PZZOZ działa na podstawie:</font></font></p> <ol><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3"><span style="font-weight: normal;">Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z 2007 r. z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3"><span style="font-weight: normal;">.</span></font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"> <font color="#000000"><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3">Innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej.</font></font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"> <font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3">Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).</font></font></p> </li><li><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3"><span style="font-weight: normal;">Niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Uchwałą Nr </span></font></font><font color="#000000"><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3"><span style="font-weight: normal;">21/2010 z dnia 02.06.2010 r.</span></font></font></font></p> </li></ol> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><br /> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><br /> </p> <p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3">§ 3</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><br /> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3">1. Organem założycielskim sprawującym nadzór nad PZZOZ jest Rada Powiatu Będzińskiego.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"> <font face="Tahoma, sans-serif"><font size="3">2. Rada Powiatu wyposaża PZZOZ w majątek i nadzoruje jego działanie, a także zatwierdza uchwalony przez Radę Społeczną Statut PZZOZ.</font></font></p></body> </html>

Uchwała nr XXX/451/2013 Rady Powiatu Będzińskiego
2014-01-31 14:36:07(15382 KB)More...
Uchwała nr XXXVI/518/2014 Rady Powiatu Będzińskiego
2014-10-16 12:29:51(151 KB)More...